The biggest network of self-employed healtcare professionals in België

A. SERVICEVOORWAARDEN OPDRACHTGEVER

Artikel 1 – Definities

1.1 Aanrekenbare uren: de uren waarover Zorgprofessional en Opdrachtgever het eens zijn dat deze in het kader van een Opdracht werkelijk werden gepresteerd door de Zorgprofessional. Deze kunnen afwijken van de Overeengekomen uren.

1.2 Account: het persoonlijk account dat de Opdrachtgever aanmaakt op het Platform en via hetwelk de Opdrachtgever toegang zal nemen tot het Platform en gebruik zal kunnen maken van de Dienstverlening die ClickCare de Opdrachtger verbiedt.

1.3 ClickCare: de BV ClickCare met ondernemingsnummer 0764.848.067 en met zetel te 2060 Antwerpen, Lange Lobroekstraat 36, bus 12.

1.4 Click(s): de aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanmelding van een Zorgprofessional voor een Opdracht die navolgend nog finaal wordt bevestigd door de Zorgprofessional.

1.5 Contactgegevens: (voor)naam, in voorkomend geval naam rechtspersoon, ondernemingsnummer, (e-mail)adres, telefoonnummer, en andere gegevens die bij de registratie van de Opdrachtgever vereist zijn.

1.6 Dienst(en): de diensten die de Zorgprofessional verricht op vraag van de Opdrachtgever, in uitvoering van de Opdracht.

1.7 Dienstverlening: de concrete dienstverlening van ClickCare aan de Opdrachtgever

1.8 Gebruiker(s): alle Opdrachtgever(s)en Zorgprofessional(s) die beschikken over een Account.

1.9 Overeengekomen uren: het aantal door de Zorgprofessional te presteren uren dat voorop wordt gesteld in de Opdracht(begin en einduur).

1.10 Overeengekomen uurtarief: de prijs per uur die voorop wordt gesteld in de Opdracht

1.11 Overmacht: Het voordoen van een gebeurtenis/omstandigheid die de uitvoering van de opdracht(tijdelijk of definitief) onmogelijk maakt, dewelke niet aan de partij die zich erop beroept toe te rekenen valt.

1.12 Platform: het digitaal uitwisselingsplatform van ClickCare, waarop Opdrachtgevers en Zorgprofessionals zich kunnen registreren, en na registratie met elkaar in contact kunnen komen door het plaatsen en aanvaarden van Opdrachten

1.13 Servicevergoeding: de vergoeding die ClickCare aan de Opdrachtgever aanrekent in ruil voor de Dienstverlening aan de Opdrachtgever zoals nader bepaald in de Servicevoorwaarden Opdrachtgever

1.14 Servicevoorwaarden Opdrachtgever: de voorwaarden opgenomen in huidig document en die specifiek de contractuele verhoudingen tussen ClickCare en de Opdrachtgever regelen.

1.15 Vergoeding Zorgprofessional: de vergoeding die de Opdrachtgever verschuldigd is aan de Zorgprofessional voor de Diensten van de Zorgprofessional met betrekking tot een bepaalde Opdracht

1.16 Zorgprofessional : de Gebruiker die zijn/haar Diensten via het Platform aanbiedt. Kunnen zich als Zorgprofessional registreren, en aanmelden op en gebruik maken van het Platform: verpleegkundigen (in opleiding) of zorgkundigen, vroedkundigen, artsen & apothekers. De Zorgprofessional verricht de Diensten onder een zelfstandigen statuut.

1.17 Zorgprofessional- Opdrachtgever-Overeenkomst: de specifieke overeenkomst die tot stand komt tussen de Opdrachtgever en Zorgprofessional ingevolge een Click, met als voorwerp het uitvoeren van de Dienst(en). Hoewel ClickCare op basis van de informatie verstrekt via het Platform een digitale kopie van de overeenkomst beschikbaar stelt voor de betrokken partijen, is het zelf geen partij in de overeenkomst en draagt het geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan.

1.18 Opdracht: elke aanvraag die op het Platform wordt gepubliceerd door de Opdrachtgever, en waarin onder andere de volgende gegevens met betrekking tot de Opdracht worden opgenomen:

 • de naam en omschrijving, en eventuele andere specificaties;
 • de vereiste bekwaming van de Zorgprofessional
 • de datum/data waarop de opdracht plaatsvindt(begin- en einddatum);
 • de locatie (regio en adres) waar de opdracht plaatsvindt
 • de Overeengekomen uren en het Overeengekomen uurtarief;
 • of de Zorgprofessional zelf materiaal dient te voorzien;
 • de interne referentie

1.19 Opdrachtgever: de Gebruiker die op zoek is naar bijstand door een Zorgprofessional en hiertoe een Opdracht publiceert.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Servicevoorwaarden Opdrachtgever

2.1 De Servicevoorwaarden Opdrachtgever zijn van toepassing op elke Opdrachtgever

2.2 De Servicevoorwaarden Opdrachtgever zijn permanent beschikbaar op de website van ClickCare. De Opdrachtgever moet deze aandachtig lezen, afdrukken en/of downloaden en er een kopie van bewaren.

2.3 Door registratie aanvaardt iedere Opdracthgever de toepasselijkheid van de Servicevoorwaarden Opdrachtgever Registratie op het Platform is daarom enkel mogelijk indien de Opdrachtgever de Servicevoorwaarden Opdrachtgever uitdrukkelijk aanvaardt. Na de registratie op het Platform, komt tussen de Opdrachtgever en ClickCare een overeenkomst van onbepaalde duur tot stand.

2.4 Deze Servicevoorwaarden zijn essentieel voor ClickCare voor de totstandkoming van een overeenkomst tussen de Oprachtgever en ClickCare, zodat de Opdrachtgever er zich van moet onthouden om zich te registreren en toegang te nemen tot het Platform indien hij niet akkoord gaat met enige bepaling ervan.

Artikel 3 – Aard van de verhouding tussen ClickCare en de Opdrachtgever

3.1 Deze Servicevoorwaarden Opdrachtgeverbrengen geen band van ondergeschiktheid tussen ClickCare en de Opdrachtgevermet zich mee.

3.2 Partijen zijn volstrekt onafhankelijke entiteiten, die zelf instaan voor de juridische, sociale en fiscale implicaties van de uitoefening van hun activiteiten. ClickCare gaat ervan uit dat er geen BTW dient te worden gerekend op de Diensten van verpleegkundigen, zorgkundigen, vroedkundigen, artsen en studenten verpleegkunde gelet op hun specifieke aard. Indien deze Gebruikers van mening zijn dat er toch BTW verschuldigd is, dient dit expliciet aan ClickCare te worden gemeld. Op de diensten van Apothekers gaat ClickCare ervan uit dat er wel BTW gerekend dient te worden. Indien deze Gebruikers van mening zijn dat er geen BTW verschuldigd is, dient dit expliciet aan ClickCare te worden gemeld.

3.3 ClickCare fungeert niet als uitzendbureau, betalend outplacementbureau of welke privévennootschap ook met betrekking tot tewerkstelling.

3.4 De Zorgprofessional kan ook niet worden beschouwd als aangestelde of werknemer van ClickCare, noch oefent ClickCare enige vorm van gezag of toezicht uit over de Zorgprofessional. Evenmin wordt de Zorgprofessional door ClickCare ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever of vertegenwoordigt ClickCare de Zorgprofessional/Opdrachtgever

Artikel 4 – De Dienstverlening door ClickCare

4.1 Beschikbaar stellen van het Platform

4.1.1 ClickCare stelt een Platform beschikbaar waarop Opdrachtgevers een Opdracht kunnen publiceren waarvoor Zorgprofessionals zich kunnen aanmelden. Van zodra een Click is ontstaan, is de Opdracht niet langer zichtbaar op het Platform. 4.1.2 Het is mogelijk dat meerdere Zorgprofessionals zich aanmelden voor dezelfde Opdracht

4.1.3 De Opdrachtgever kiest zelf welke van de Zorgprofessionals die zich aangemeld hebben voor de Opdracht de Opdrachtgever het meest geschikt acht, doch is vrij om geen van de Zorgprofessionals die zich aangemeld hebben te aanvaarden. Wanneer de Opdrachtgever de aanmelding van de Zorgprofessional voor de Opdracht aanvaardt en de Zorgprofessional deze aanvaarding finaal bevestigt, ontstaat er een Click. Naar aanleiding van deze Click, komt een Zorgprofessional-Opdrachtgever -Overeenkomst tot stand. Hierbij krijgen beide partijen tevens toegang tot elkaars contactgegevens. Hoewel ClickCare op basis van de informatie verstrekt via het Platform een digitale kopie van de overeenkomst beschikbaar stelt voor de betrokken partijen, is het zelf geen partij in de overeenkomst en draagt het geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan.

4.1.4 Indien er een Click tot stand komt tussen de Opdrachtgever en een andere kandidaat Zorgprofessional, ontvangt de niet aanvaarde Zorgprofessional hiervan een melding en verdwijnt de Opdracht uit het overzicht en is deze enkel nog zichtbaar voor de betrokken Opdrachtgever en Zorgprofessional

4.2 Facturatie en inning van de Vergoeding Opdrachtgever

4.2.1 De Opdrachtgever bepaalt vrij het Overeengekomen uurtarief. De standaard gehanteerde uurtarieven per type Zorgprofessional worden ter beschikking gesteld via het Platform. Deze uurtarieven zijn richtlijnen en niet bindend. Bij het plaatsen van een Opdracht kan er indien nodig aangegeven worden of er pauze inbegrepen is in het aantal vooropgestelde uren. Deze aangegeven pauze is niet betalend en zal dus niet aangerekend worden aan de Opdrachtgever

4.2.2 De facturatie voor de uitgevoerde Diensten door de Zorgprofessional verloopt via ClickCare. De Zorgprofessional verleent ClickCare het recht de Vergoeding Zorgprofessional in naam en voor rekening van de Zorgprofessional te factureren, overeenkomstig hetgeen hierna bepaald. Een rechtstreekse facturatie van de Zorgprofessional aan de Opdrachtgever is niet tegenstelbaar aan ClickCare. Evenmin is een rechtstreekse betaling door de Opdrachtgever aan de Zorgprofessional tegenstelbaar aan ClickCare. ClickCare int vervolgens de Vergoeding Zorgprofessional in naam en voor rekening van de Zorgprofessional, overeenkomstig hetgeen hierna bepaald.

4.2.3 De Vergoeding Zorgprofessional wordt per vervulde Opdracht berekend door het Overeengekomen uurtarief te vermenigvuldigen met de Aanrekenbare uren, zoals nader bepaald in artikel 4.2.4. Ook een vergoeding voor het materiaal dat de Zorgprofessional dient te voorzien voor de Diensten is in voorkomend geval in de Vergoeding Zorgprofessional vervat. 4.2.4 Na de uitvoering van de Opdracht worden de Aanrekenbare uren bepaald als volgt:

 • I. De opdrachten die op de 1e en 15e dag van de maand de status voltooid hebben hebben, worden die betreffende dagen per Zorgprofessional gebundeld en gefactureerd. Deze factuur wordt per mail verstuurd naar het emailadres van het bijbehorende Account en/of naar het vrijblijvend bijgevoegde facturatie e mailadres op het Account van de Opdrachtgever.
 • indien noch de Zorgprofessional, noch de Opdrachtgever de Overeengekomen uren van de opdrachten die meer dan 48u voor het vervallen van deze data uitgevoerd werden, op het platform betwist gedurende de periode (tussen 1e en 15e dag van de huidige maand en tussen de 15e en 1e dag van de volgende maand) worden de Overeengekomen uren geacht Aanrekenbare uren te zijn, die achteraf niet meer betwist kunnen worden. Deze worden gefactureerd en geïnd zoals bepaald in artikel 4.2.5 en 4.2.6.
 • De Opdrachten die uitgevoerd werden binnen de 48u voor het vervallen van bovengenoemde data die niet op de status voltooid staan op de 1e en de 15e dag van de maand, worden op de eerstvolgende facturatiedatum mee gefactureerd.
 • indien de Zorgprofessional of de Opdrachtgever de Overeengekomen uren tijdig (binnen de periode tussen de 1e en 15e dag van de maand en tussen de 15e dag van de huidige maand en de 1e dag van de volgende maand) betwist, dient deze ook onmiddellijk het aantal uren te corrigeren.
 • de Zorgprofessional of de Opdrachtgever ontvangt in dit geval vervolgens een e-mail van ClickCare waarin deze wordt gevraagd om het gecorrigeerde aantal uren te bevestigen of te betwisten binnen de 72 uren voor het vervallen van de bovengenoemde data
 • in geval van bevestiging, worden de gecorrigeerde uren geacht Aanrekenbare uren te zijn die worden gefactureerd en geïnd zoals bepaald in artikel 4.2.5 en 4.2.6. Hetzelfde geldt indien de Zorgprofessional, respectievelijk Opdrachtgever niet reageert op voormelde e-mail binnen de vooropgestelde termijn en het gecorrigeerde aantal uren dus niet tijdig betwist.
 • worden de gecorrigeerde uren tijdig betwist, zullen de Opdrachtgever en de Zorgprofessional met elkaar in contact treden om de betwisting uit te klaren. ClickCare komt in voormelde betwisting niet tussen. In afwachting van een akkoord tussen Zorgprofessional en de Opdrachtgever zal ClickCare de uren waarover geen betwisting bestaat reeds factureren in afwachting van een eventueel akkoord tussen Opdrachtgever en Zorgprofessional. Komen de Opdrachtgever en de Zorgprofessional tot een akkoord over de overige uren, zullen deze uren door ClickCare worden gefactureerd. Indien geen akkoord wordt bereikt, dan kan de Zorgprofessional zelf tot invordering over gaan.

4.2.5 De facturatie van de Aanrekenbare uren: ClickCare zal de Vergoeding Zorgprofessional namens de Zorgprofessional factureren aan de Opdrachtgever en dit uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen nadat de Aanrekenbare uren van de betreffende periode werden bepaald. Deze facturatie gebeurt conform de toepasselijke factuurvoorwaarden die de Opdrachtgever bij deze ook aanvaardt. De facturen dienen binnen 14 dagen na ontvangst te worden betaald. Bij niet-tijdige betaling kan ClickCare een schadebeding aanrekenen van 10%, met een minimum van 100 EUR en interesten die 1% per maand bedragen toegepast op alle openstaande factuurbedragen vanaf de dag volgend op de vervaldatum van de betreffende factuur, indien de betaling niet tijdig is ontvangen na twee schriftelijke aanmaningen. Deze worden verzonden per elektronische mail. Partijen komen overeen dat voormeld forfaitair schadebedrag een redelijke vergoeding uitmaakt voor de reëel voorzienbare schade in hoofde van ClickCare.

4.2.6 De inning van de Aanrekenbare uren in naam en voor rekening van de Zorgprofessional ClickCare zal vervolgens ook namens de Zorgprofessional innen, hetgeen impliceert dat de facturen te voldoen zijn op rekening van ClickCare.

 • Conform de factuurvoorwaarden dient de Opdrachtgever de factuur te betalen binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 • Indien de Opdrachtgever niet (tijdig of slechts gedeeltelijk) betaalt , zal ClickCare overgaan tot aanmaning(en) om alsnog tot (bij-)betaling over te gaan. ClickCare zal hiertoe tot twee schriftelijke aanmaningen versturen binnen een termijn van 2 maanden na de betaaldatum op de factuur. Deze aanmaningen worden verzonden via elektronische mail. Indien de betaling na deze aanmaningen niet is ontvangen, behoudt ClickCare zich het recht voor om een derde aanmaning per aangetekend schrijven, uitgaande van een advocaat, te versturen.
 • Indien facturen na het versturen van twee schriftelijke aanmaningen nog steeds niet betaald zijn door de Opdrachtgeverr, zal ClickCare de betrokken Zorgprofessional hiervan in kennis stellen, waarna de Zorgprofessional het recht heeft om zelf tot inning van de factuur over te gaan.
 • ClickCare behoudt zich het recht voor om in het kader van een overdracht van schuldvordering van de Zorgprofessional over te gaan tot invordering van de factuur. Desgevallend zal de Opdrachtgever hiervan in kennis worden gesteld.
 • De Servicevergoeding blijft in voorkomend geval nog steeds verschuldigd aan ClickCare.
 • Wanneer ClickCare betaling van de Vergoeding Zorgprofessional ontvangt, stort ClickCare deze Vergoeding, minus de kosten die de Zorgprofessional verschuldigd is aan ClickCare, door aan de Zorgprofessional uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst van de betaling door de Opdrachtgever.

4.2.7 De Opdrachtgever erkent dat derden tussenkomen in het betalingsproces (bijvoorbeeld: Ogone, HiPay, Paypal, Paymill, Stripe, Mollie, banken,...). De Opdrachtgever is verplicht de instructies van deze derden na te leven tijdens het betalingsproces.

Artikel 5 - Specifieke verplichtingen van de Opdrachtgever

5.1 Algemeen De Opdrachtgever verbindt zich ertoe in overeenstemming te handelen met de Servicevoorwaarden Opdrachtgever en alle toepasselijke wet- en regelgeving. 5.2 Het Account en het gebruik van het Platform

5.2.1 Het aanmaken van het Account door de Opdrachtgever op het Platform is kosteloos.

5.2.2 De Opdrachtgever verklaart dat de gegevens die hij/zij ingeeft bij de registratie/aanmelding juist en actueel zijn, en verbindt zich ertoe om ClickCare van elke wijziging van deze gegevens zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen.

5.2.3 De Opdrachtgever verbindt zich ertoe het vertrouwelijke karakter van bepaalde gegevens te respecteren en niet door te geven aan derden (zoals diens wachtwoord, gegevens m.b.t. de betaalmiddelen, etc.). De Opdrachtgever zal de nodige veiligheidsmaatregelen nemen om die gegevens te beschermen. De Opdrachtgever is evenmin gerechtigd om derden gebruik te laten maken van zijn/haar Account. Indien de Opdrachtgever vertrouwelijke gegevens doorgeeft aan een derde, of een derde gebruik laat maken van diens Account kan deze van het Platform verwijderd worden.

5.2.4 De Opdrachtgever verbindt zich bij het gebruik van het Platform ertoe geen wettelijke of reglementaire bepalingen te schenden of inbreuk te plegen op rechten van derden. 5.2.5 Om de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving voor de Opdrachtgever te faciliteren, kan de Opdrachtgever via het Platform het Rijksregisternummer opvragen van een Zorgprofessional, nadat met de desbetreffende Zorgprofessional een Click is tot stand gekomen. De Opdrachtgever verbindt er zich uitdrukkelijk toe om het Rijksregisternummer enkel te verzamelen en te gebruiken indien dit uitdrukkelijk aan de Opdrachtgever is toegestaan bij wet. De Opdrachtgever draagt hierbij tevens de verantwoordelijkheid om het toepasselijke wettelijke kader betreffende gebruik van het Rijksregisternummer steeds na te leven, waaronder, maar niet beperkt tot, de Wet van 8 augustus 1983 tot regeling van het Rijksregister van de natuurlijke personen. De Partijen erkennen en aanvaarden dat ClickCare uitsluitend optreedt op instructie en onder verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever wat betreft de verzameling van het Rijksregisternummer. Indien het toepasselijke wettelijke kader aan de Opdrachtgever of aan ClickCare bijkomende plichten, formaliteiten of modaliteiten zou opleggen om de verzameling en gebruik van het Rijksregisternummer via het Platform te legitimeren, verbindt de Opdrachtgever zich ertoe ClickCare hiervan onverwijld van op de hoogte te brengen en het Rijksregisternummer niet verder te verzamelen en gebruiken totdat Partijen (na onderhandelingen te goeder trouw) een wederzijdse overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop zulke bijkomende plichten, formaliteiten of modaliteiten kunnen worden nageleefd. De Partijen erkennen dat de mogelijkheid om het Rijksregisternummer te verzamelen en gebruiken geen essentieel bestanddeel vormt van deze Servicevoorwaarden en dat ClickCare deze mogelijkheid op eender welk moment eenzijdig, zonder opgave van reden en zonder enige vergoeding verschuldigd te zijn aan Opdrachtgever, kan opschorten of stopzetten. De Opdrachtgever vrijwaart ClickCare tegen alle aanspraken en alle schade die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit de verzameling en het gebruik van het Rijksregisternummer via het Platform door de Opdrachtgever

5.3 De Diensten

5.3.1 Indien de Zorgprofessional zelf dient te voorzien in materiaal voor de Diensten, zal de Opdrachtgever dit duidelijk in de Opdracht opnemen.

5.3.2 De Opdrachtgever staat zelf in voor de juridische, sociale en fiscale implicaties van de uitoefening van de Diensten, en is verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving eigen aan hun statuut en desgevallend aan het beroep. De Opdrachtgever zal erover waken dat de Zorgprofessional de Diensten steeds in veilige omstandigheden kan uitvoeren.

5.3.3 De Opdrachtgever verbindt zich ertoe dat de door de Opdrachtgever gevraagde dienst geen strafbaar feit vormt volgens de wettelijke, contractuele en regelgevende bepalingen. De Opdrachtgever vrijwaart ClickCare tegen alle aanspraken van derden om beroep te doen op de niet- nakoming van hun rechten.

5.4 Annulatie van de Opdracht door de Opdrachtgever Het verbreken van een Click is kosteloos en zonder gevolg in volgende omstandigheden:

 • De Click wordt verbroken meer dan 7 dagen voor de begindatum zoals opgenomen in de Opdracht
 • De Click wordt verbroken minder dan 7 dagen voor aanvang van de Opdracht waarbij de Opdrachtgever de Zorgprofessional en ClickCare tijdig minimum per mail op de hoogte brengt van het verbreken van de Click en waarbij de Opdrachtgever een geldig bewijs van Overmacht kan voorleggen aan ClickCare. De Opdrachtgever kan zich op overmacht beroepen indien deze (tijdelijk of definitief) in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenis uit te voeren door een wijziging van omstandigheden die niet aan de Opdrachtgever toe te rekenen is. De Opdrachtgever dient hiervoor het bewijs aan te leveren aan ClickCare. In de volgende omstandigheden is ClickCare gemachtigd een schadevergoeding van 100 (honderd) euro aan te rekenen aan de Opdrachtgever bij het verbreken van een Click. Partijen komen overeen dat dit bedrag een redelijke vergoeding uitmaakt voor de reëel voorzienbare schade in hoofde van ClickCare :
 • De Click wordt verbroken binnen de 7 dagen voor de begindatum zoals opgenomen in de Opdracht waarbij geen bewijs van overmacht kan voorgelegd worden aan ClickCare.
 • De Click wordt meer dan 2x per jaar verbroken binnen de periode voor de 7 dagen voor de begindatum zoals opgegeven in de Opdracht Hiernaast heeft de Zorgprofessional afzonderlijk het recht om zich rechtsreeks te richten tot de Opdrachtgever voor een schadevergoeding voor het verbreken van een Click indien niet voldaan werd aan bovengenoemde criteria.

5.5 Annulatie door de Zorgprofessional

5.5.1 Annulatie van de opdracht door de Zorgprofessional Het verbreken van een Click is kosteloos en zonder gevolg in volgende omstandigheden:

 • De Click wordt verbroken meer dan 7 dagen voor de begindatum zoals opgenomen in de Opdracht
 • De Click wordt verbroken minder dan 7 dagen voor aanvang van de Opdrachtwaarbij de Zorgprofessionalde Opdrachtgever en ClickCare tijdig minimum per mail op de hoogte brengt van zijn/haar afwezigheid en waarbij de Zorgprofessional r een geldig ziekte attest of attest van Overmacht kan voorleggen aan aan ClickCare en de Opdrachtgever. De Zorgprofessional kan zich op overmacht beroepen indien hij/zij (tijdelijk of definitief) in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenis uit te voeren door een wijziging van omstandigheden die niet aan hem/haar toe te rekenen is. De Zorgprofessional dient hiervoor het bewijs aan te leveren aan ClickCare. In de volgende omstandigheden is ClickCare gemachtigd een schadevergoeding van 100 (honderd) euro aan te rekenen aan de Zorgprofessional bij het verbreken van een Click Partijen komen overeen dat dit bedrag een redelijke vergoeding uitmaakt voor de reëel voorzienbare schade in hoofde van ClickCare :
 • De Click wordt verbroken binnen de 7 dagen voor de begindatum zoals opgenomen in de Opdrachtwaarbij de Zorgprofessionalde Opdrachtgeveren ClickCare niet op de hoogte heeft gebracht of geen geldig ziekte attest of attest van overmacht kan voorleggen.
 • De Click wordt meer dan 2x per jaar verbroken binnen de periode voor de 7 dagen voor de begindatum zoals opgegeven in de Opdracht Hiernaast heeft de Opdrachtgever afzonderlijk het recht om zich rechtstreeks te richten tot de Zorgprofessional voor een schadevergoeding voor het verbreken van een Click indien niet voldaan werd aan bovengenoemde criteria. In volgende omstandigheden is ClickCare gemachtigd een schadevergoeding van 250 (tweehonderdvijftig) euro aan te rekenen aan de Zorgprofessional bij het verbreken van een Click. Partijen komen overeen dat dit bedrag een redelijke vergoeding uitmaakt voor de reëel voorzienbare schade in hoofde van ClickCare:
 • De Click wordt verbroken zonder de Opdrachtgever en ClickCare op de hoogte te brengen waarbij de Zorgprofessiona lde Diensten niet verricht. Hiernaast heeft de Opdrachtgever afzonderlijk het recht om zich rechtstreeks te richten tot de Zorgprofessional voor een schadevergoeding voor het verbreken van een Click in bovengenoemd geval.

5.5.2 Vroegtijdig beëindigen van de opdracht door de Zorgprofessional Indien een Zorgprofessional een geplande opdracht vroegtijdig beëindigt zonder dat dit het gevolg is van noodgevallen of onverwachte omstandigheden, is ClickCare gemachtigd de Zorgprofessional hiervoor een fee aan te rekenen. Deze fee betreft 10% Excl BTW) van het vooropgestelde uurtarief x het aantal vooropgestelde uren van de opdracht. In bovengenoemd geval zal ClickCare een factuur opmaken van het bedrag gebaseerd bovenstaande berekeningswijze en deze overmaken aan de Zorgprofessional waarbij de Zorgprofessiona l14 dagen tijd heeft om deze factuur te betalen. ClickCare is tevens gemachtigd dit bedrag in te houden op een nog uit te voeren betaling of op een volgende Opdracht waarvoor de Zorgprofessional een Click heeft. Hiernaast heeft de Opdrachtgever afzonderlijk het recht om zich rechtstreeks te richten tot de Zorgprofessional oor een schadevergoeding voor het verbreken van een Click in bovengenoemd geval.

5.6 Meldingsplicht Indien een Opdrachtgever

 • niet langer voldoet aan de voorwaarden om zich rechtsgeldig te kunnen registreren;
 • de veilige omstandigheden voor de uitvoering van de Opdracht door de Zorgprofessional niet langer kan waarborgen;
 • kennis krijgt dat een Zorgprofessional tijdelijk, dan wel definitief werd geschorst in het recht diens beroep uit te oefenen ingevolge een beslissing van een daartoe bevoegd orgaan;
 • kennis krijgt dat een Zorgprofessional fysisch of psychisch niet meer in staat werd geacht om zonder risico's diens beroep uit te oefenen door een hiertoe bevoegd orgaan;
 • geconfronteerd wordt met problemen bij de betaling van de Vergoeding Zorgprofessional en/of de Servicevergoeding; verbindt deze zich ertoe ClickCare hiervan zo spoedig mogelijk in te lichten. Indien de Opdrachtgever de veilige omstandigheden voor de uitvoering van de Opdracht door de Zorgprofessional niet langer kan waarborgen, zal deze de Zorgprofessional hiervan ook zo spoedig mogelijk inlichten.

5.7 Betaling van de Servicevergoeding ClickCare heeft voor de Dienstverlening recht op een vergoeding, m.n. de Servicevergoeding, dewelke wordt berekend op basis van de Vergoeding Zorgprofessional en afzonderlijk wordt gefactureerd aan de Opdrachtgever bovenop de Vergoeding Zorgprofessional Meer concreet is de Opdrachtgever per Opdracht een Servicevergoeding van 14% (excl. BTW) van de Vergoeding Zorgprofessional verschuldigd aan ClickCare. De Servicevergoedingen van alle opdrachten die de status voltooid hebben op de 1e en 15e dag van de maand worden per periode gebundeld in 1 factuur per Opdrachtgever. Conform de factuurvoorwaarden dient de Opdrachtgever de Servicevergoeding binnen de 14 dagen na ontvangst te betalen. Bij niet-tijdige betaling kan ClickCare een schadebeding aanrekenen van 10%, met een minimum van 60 EUR. en interesten die 1% per maand bedragen toegepast op alle openstaande factuurbedragen vanaf de dag volgend op de vervaldatum van de betreffende factuur, indien de betaling niet tijdig is ontvangen na twee aanmaningen. Partijen komen overeen dat voormeld forfaitair schadebedrag een redelijke vergoeding uitmaakt voor de reëel voorzienbare schade in hoofde van ClickCare.

5.8 Andere verplichtingen De Opdrachtgever zal zich verder onthouden van de volgende handelingen:

 • het omzeilen of manipuleren van het factureringsproces van ClickCare of van de Servicevergoeding die aan ClickCare verschuldigd is;
 • het publiceren van valse, onjuiste, misleidende of lasterlijke inhoud (inclusief de Contactgegevens);
 • het zich voordoen als een andere persoon/Gebruiker;
 • het verspreiden of publiceren van ongewenste reclame op/via het Platform;
 • het verspreiden van virussen of andere technologieën die schade kunnen berokkenen aan ClickCare of aan de belangen van de Gebruikers van het Platform en bezoekers van de website van ClickCare;
 • het verzamelen op enige manier van informatie over de Gebruikers zonder hun toelating
 • het gebruik van de website of het Platform van ClickCare om onwettige daden te plegen of daden die verboden zijn door de Servicevoorwaarden Opdrachtgever en/of door de wet.
 • elk misbruik of frauduleus gebruik van de Diensten/Dienstverlening en/of van het Platform. In geval van niet naleving van deze verplichting zal de Opdrachtgever per inbreuk een forfaitaire schadevergoeding aan ClickCare verschuldigd zijn van € 1.000,-. Het voorgaande geldt onverminderd en houdt geenszins een afstand in van het recht van ClickCare om een schadevergoeding te vorderen van de Opdrachtgever voor de hierdoor veroorzaakte reële schade in hoofde van ClickCare, en/of te handelen conform hetgeen is voorzien in artikel 7 van de Servicevoorwaarden Opdrachtgever

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid

6.1 ClickCare gaat ten opzichte van de Opdrachtgever slechts een middelenverbintenis aan voor wat betreft de Dienstverlening.

6.2 ClickCare levert alle redelijke inspanningen opdat de website en het Platform van ClickCare steeds toegankelijk is, en deugdelijk functioneert.

6.3 ClickCare kan wanneer zij het nodig acht om de kwaliteit van de Dienstverlening te waarborgen, de toegang tot het Platform tijdelijk verhinderen o.a. met het oog op een onderhoud. ClickCare levert de nodige inspanningen om deze onderbreking zo kort mogelijk te houden. ClickCare kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade ook die zou voortvloeien uit een onderbreking van de Dienstverlening/Diensten met het oog op het onderhoud van de website,het Platform en de App.

6.4 Een technisch probleem (bv. virus/bug, kwaadwillige indringer, etc.) of disfunctie van de website van ClickCare, het Platform, de App en/of van de software of databases die deze bevat, kan niet volledig worden uitgesloten. ClickCare kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die hierdoor zou worden opgelopen door een Gebruiker.

6.5 Indien de website, het Platform of de App van ClickCare hyperlinks bevat naar inhoud afkomstig van derden of naar websites die door derden worden uitgebaat, is ClickCare niet aansprakelijk voor de kwaliteit of juistheid van deze inhoud of van deze websites. ClickCare kan niet worden beschouwd als onderschrijvend, publicerend of toestaand van deze websites of deze inhoud.

6.6 ClickCare kan de gegevens die door de Gebruikers worden meegedeeld niet waarborgen (bv. inhoud van de Opdracht, contactgegevens, diploma’s, attesten of andere kwalificaties van de Zorgprofessional, etc.). ClickCare controleert de gegevens niet en mag er rechtmatig van uit gaan dat deze gegevens reëel en correct zijn. Het komt de Opdrachtgever toe deze gegevens zelf op te vragen. ClickCare staat niet garant voor de identiteit, kwaliteit, bevoegdheid, solvabiliteit of het juridisch statuut van de Gebruikers, noch de juistheid, volledigheid, wettelijkheid van de door hen verschafte gegevens.

6.7 ClickCare garandeert in geen geval:

 • dat er voor elke Opdracht een geschikte Zorgprofessional wordt gevonden (invulling van een Opdracht door een Zorgprofessional
 • een Click;
 • een (deugdelijke, gedeeltelijke of volledige) uitvoering van de Opdracht na een Click.

6.8 Indien een Zorgprofessional zich kandidaat stelt op basis van een incorrecte Opdracht, geeft dit geen enkel recht op betaling of andere vergoeding door ClickCare. Indien de informatie en/of verklaringen die in de Opdracht staan schade zouden berokkenen aan een Zorgprofessiona lof een derde, kan ClickCare hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Elk bezwaar dient rechtstreeks aan de Opdrachtgever te worden gericht die verantwoordelijk is voor deze Opdracht ClickCare staat niet in voor de onderhandeling, inhoud, uitvoering en beëindiging van een Opdracht

6.9 ClickCare neemt in geen enkel geval deel aan de Zorgprofessional-Opdrachtgever -Overeenkomst die ontstaat ten gevolge van de Click, en kan op geen enkele manier worden verbonden door of verantwoordelijk worden gesteld voor de door de Gebruikers aangegane verbintenissen in het kader daarvan. Elke Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de op hen toepasselijke wetgeving en reglementeringen.

6.10 De Zorgprofessional zal zelf instaan voor de correcte uitvoering van de Diensten. ClickCare zal geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de geleverde Diensten.

6.11 In geval van een onderling conflict tussen Gebruikers, ontheffen de Gebruikers ClickCare van de klachten, eisen en schade van welke aard ook, die zich voordoen in het kader van dan wel betrekking hebben op dergelijk conflict van welke aard ook. Indien een conflict de goede werking van ClickCare op eender welke manier belemmert of kan belemmeren, dient ClickCare door de Gebruikers te worden ingelicht over het bestaan en de aard van het conflict.

6.12 ClickCare zal geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor o.a. eventuele vergissingen, fouten, nalatigheden, weglatingen, veroorzaakt door derden die tussenkomen in het betalingsproces van de Vergoeding Zorgprofessional

6.13 De Opdrachtgever verbindt er zich toe ClickCare te vrijwaren van enig bedrag dat van ClickCare zou worden geëist, op welke manier ook, door een derde (incl. de Zorgprofessional), met inbegrip van de belasting- of sociale zekerheid autoriteiten.

6.14 Indien door het RIZIV een vordering tot terugbetaling zou worden gesteld van een vergoeding uitgekeerd in het kader van de ZIV-Wet en/of een geldboete zou worden opgelegd, zal deze (terug)betaling niet geschieden door ClickCare noch is enig verhaal desomtrent mogelijk ten overstaan van ClickCare. ClickCare kan niet worden beschouwd als een met een Zorgprofessional gelijkgestelde in de zin van de ZIV-wet.

6.15 In het geval dat de contractuele aansprakelijkheid van ClickCare desondanks toch zou worden vastgesteld, zal de schadevergoeding in geen enkel geval een bedrag van 10% van de Vergoeding Zorgprofessional per Opdracht mogen overschrijden, en kan in geen enkel geval een onrechtstreekse schade van welke aard ook dekken.

Artikel 7 - Opzeg en beëindiging

7.1 De Gebruiker kan zijn/haar Account op elk ogenblik stopzetten door zich uit te schrijven, in welk geval ClickCare het Account van de Opdrachtgever van het Platform zal verwijderen nadat de Zorgprofessiona len ClickCare hun respectievelijke verplichtingen uit dit artikel van de Servicevoorwaarden Opdrachtgever hebben voldaan. De Gebruiker verstuurt hiertoe een e-mail naar info@clickcare.be met de uitdrukkelijke vraag om zijn/haar Account stop te zetten.

7.2 Het verwijderen van het Account heeft slechts gevolgen voor de toekomst. De respectievelijke rechten en verplichtingen die voor de uitschrijving reeds waren ontstaan, zowel in hoofde van de Gebruiker als in hoofde van ClickCare, moeten onverkort worden nagekomen. De Opdrachtgever is aldus gehouden om voor alle Clicks die voor de uitschrijving nog zijn ontstaan de Vergoedingen Zorgprofessional en de Servicevergoeding te betalen aan ClickCare. ClickCare blijft er op haar beurt toe gehouden haar verplichtingen m.b.t. de facturatie en inning zoals bepaald in artikel 4 verder na te komen voor deze Clicks. De Opdrachtgever verbindt er zich toe eventuele Opdrachten waarvoor nog geen Click ontstaan is, en die de Opdrachtgever niet meer wenst in te laten vullen, bij de uitschrijving te annuleren.

7.3 ClickCare behoudt zich het recht voor om minstens in de hierna vermelde gevallen en niet limitatief, na de Opdrachtgever hiervoor voorafgaandelijk minstens één keer te hebben aangemaand per mail en de Opdrachtgever hieraan niet tijdig heeft geremedieerd, om de Opdrachtgever de verdere toegang tot het Platform te ontzeggen:

 • indien de Opdrachtgeverde Servicevoorwaarden Opdrachtgever niet respecteert;
 • indien de Opdrachtgever over een periode van 1 jaar 3 maal een Click verbreekt telkens minder dan 48 uur voor de begindatum zoals opgenomen in de Zorgvraag, of een Click niet verbreekt maar de Zorgprofessional in de onmogelijkheid stelt de Diensten uit te voeren;
 • in geval er veelvuldig klachten worden geuit door Zorgprofessionals over (het handelen van) de Opdrachtgever;
 • indien de Opdrachtgever in gebreke blijft de Vergoeding(en) Zorgprofessionals en/of Servicevergoeding(en) te voldoen aan ClickCare;
 • indien ClickCare er kennis van krijgt dat de Opdrachtgever geen veilige en/of hygiënische omstandigheden garandeert voor de Zorgprofessionals voor de uitvoering van de Diensten.

7.4 ClickCare behoudt zich het recht voor om minstens in de hierna vermelde gevallen (niet limitatief), zonder aanmaning, de Oprachtgever de verdere toegang tot het Platform al dan niet tijdelijk te ontzeggen:

 • indien de Opdrachtgever de gewijzigde Servicevoorwaarden Opdrachtgever niet aanvaardt en naleeft. ClickCare leeft in voorkomend geval haar verplichtingen nog na i.v.m. de facturatie en inning van op dat ogenblik reeds uitgevoerde Diensten conform artikel 4. Ook de Vergoeding Zorgprofessional en Servicevergoeding voor deze uitgevoerde Diensten (of op dat ogenblik reeds laattijdig geannuleerdeOpdracht) blijft verschuldigd door de Opdrachtgever Eventuele op dat ogenblik geplaatste Opdrachten of Clicks komen hierdoor te vervallen zonder dat ClickCare kan instaan voor eventuele nadelige gevolgen hiervan. 7.5 Indien ClickCare haar activiteiten stopzet, brengt ClickCare de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 8 – geen rechtstreekse contractuele overeenkomsten zonder de tussenkomst van Clickcare

8.1 De Opdrachtgever verbindt zich er toe om lopende de overeenkomst met ClickCare geen rechtstreekse arbeidsverhouding of dienstverlening aan te gaan met de Zorgprofessional voor dezelfde of een soortgelijke functie zonder tussenkomst van het Platform of hieraan haar medewerking te verlenen, tenzij mits de expliciete goedkeuring van ClickCare. Deze verplichting geldt voor de Opdrachtgever, ongeacht of deze (i) rechtstreeks of onrechtstreeks handelt via een verbonden vennootschap of via andere natuurlijke personen, vennootschappen of rechtspersonen; (ii) in eigen naam optreedt of als bestuurder, vennoot of aandeelhouder van een vennootschap of een andere rechtspersoon, of als werknemer, consultant of agent van een natuurlijk persoon, vennootschap of een andere rechtspersoon; of (iii) in enige andere hoedanigheid of op enige andere wijze handelt.

8.2 De verbintenissen zoals vermeld in dit artikel 8 worden gehandhaafd lopende de Overeenkomst met ClickCare en gedurende een periode van 6 maanden te rekenen vanaf het moment dat de laatste Click tot stand is gekomen tussen de betreffende Opdrachtgever en Zorgprofessional

8.3 In het kader van dit artikel 8, verklaart en aanvaardt de Opdrachtgever dat op eerste verzoek van ClickCare eventuele overeenkomsten die zonder tussenkomst van het Platform werden aangegaan zullen worden overgemaakt aan ClickCare en dat op eerste verzoek van ClickCare door de Opdrachtgever een toelichting zal worden verstrekt aangaande de samenwerking die door de Opdrachtgever zonder tussenkomst van het Platform werd gesloten met de Zorgprofessional

8.4 In geval de Opdrachtgever haar verplichtingen onder dit artikel 8 schendt en na voorafgaande ingebrekestelling door ClickCare niet is overgegaan tot remediëring binnen een redelijke termijn, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling aan ClickCare van een forfaitair bedrag van 15.000 EUR, te vermeerderen met 53 EUR per dag dat dergelijke niet-nakoming blijft voortduren. Bovendien komen partijen overeen dat een inbreuk door de Opdrachtgever op dit artikel 8 lopende de Overeenkomst een ernstige wanprestatie betreft in hoofde van de Opdrachtgever die de ontbinding van de Overeenkomst en de verwijdering van het Account van de Opdrachtgever rechtvaardigt

Artikel 9 - Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens

9.1 ClickCare leeft de geldende wetgeving inzake Privacy na. Voor meer informatie kan de Opdrachtgever de Privacypolicy raadplegen.

9.2 Door zich te registreren op het Platform aanvaardt de Opdrachtgever dat diens Contactgegevens worden gecommuniceerd aan de Zorgprofessionals, en opgenomen in de gegevenslijst van ClickCare.

9.3 Het is verboden voor de Gebruikers om de contactgegevens van andere Gebruikers die hij/zij via ClickCare heeft gekregen aan andere personen te communiceren. Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt door Gebruikers in de contractuele verhouding tussen beiden.

Artikel 10 - Overdracht van rechten en verplichtingen

10.1 Het is de Opdrachtgever verboden om diens rechten en plichten zoals vervat in deze Servicevoorwaarden Opdrachtgever over te dragen aan derden, zonder voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van ClickCare.

10.2 Indien deze rechten en plichten zouden worden overgedragen, behoudt ClickCare zich het recht voor om de Opdrachtgever van het Platform te verwijderen na deze minstens één keer schriftelijk te hebben aangemaand

Artikel 11 – Nietigheid

De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van deze Servicevoorwaarden Opdrachtgever Brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Servicevoorwaarden Opdrachtgever In het gedrang. Desgevallend verbinden ClickCare en de Opdrachtgever Er zich toe de ongeldige bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling, die het best overeenkomt met hun gemeenschappelijke bedoeling.

Artikel 12 – Kennisgevingen

Alle kennisgevingen gericht aan ClickCare kunnen gebeuren via info@clickcare.be..

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegdheid

13.1 Deze Servicevoorwaarden Opdrachtgever en de relatie tussen ClickCare en de Opdrachtgever worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving.

13.2 ClickCare en de Opdrachtgever zullen zich steeds inspannen om eventuele betwistingen minnelijk te regelen. Komen ClickCare en de Opdrachtgever In geval van een geschil niet tot een minnelijk akkoord, zal het geschil uitsluitend worden behandeld voor de hoven en rechtbanken van Antwerpen.

Artikel 14 – Wijziging van de Servicevoorwaarden Opdrachtgever Wijzigingen aan de Servicevoorwaarden Opdrachtgever worden ter kennis gegeven aan de Opdrachtgever via de door ClickCare gekende Contactgegevens, en op de website van ClickCare gepubliceerd. De Opdrachtgever zal bij het toegang nemen van zijn/haar Account worden gevraagd om deze gewijzigde Servicevoorwaarden Opdrachtgever te aanvaarden, dan wel er voor te opteren zich uit te schrijven.

Artikel 15 - Overmacht

15.1 ClickCare, noch de Opdrachtgever zal aansprakelijk zijn wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de verbintenissen van de Servicevoorwaarden Opdrachtgever, indien deze vertraging of tekortkoming door overmacht in de zin van het Burgerlijk Wetboek is ontstaan.

15.2 In geval van bewezen overmacht zijn ClickCare dan wel de Opdrachtgever gerechtigd de nakoming van hun verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder tot enige schadevergoeding te kunnen worden verplicht.

15.3 Indien de periode van overmacht langer dan 3 maanden heeft geduurd, of indien reeds bij voorbaat vast staat dat die periode redelijkerwijze langer dan 3 maanden zal duren, is ClickCare dan wel de Opdrachtgever gerechtigd deze Servicevoorwaarden Opdrachtgever onmiddellijk bij aangetekend schrijven op te zeggen, zonder dat ClickCare ten opzichte van de Opdrachtgever tot enige schadevergoeding gehouden is.

SERVICEVOORWAARDEN ZORGPROFESSIONAL

Artikel 1 - Definities

1.20 Aanrekenbare uren: de uren waarover Zorgprofessional en Opdrachtgever het eens zijn dat deze in het kader van een Opdracht werkelijk werden gepresteerd door de Zorgprofessional. Deze kunnen afwijken van de Overeengekomen uren. 1.21 Account: het persoonlijk account dat de Zorgprofessional aanmaakt op het Platform, en via hetwelk de Zorgprofessional toegang zal nemen tot het Platform en gebruik zal kunnen maken van de Dienstverlening die ClickCare de Zorgprofessional biedt.

1.22 ClickCare: de BV ClickCare met ondernemingsnummer 0764.848.067 en met zetel te 2060 Antwerpen, Lange Lobroekstraat 36, bus 12.

1.23 Click(s): de aanvaarding door de Opdrachtgever van de aanmelding van een Zorgprofessional voor een Opdracht die navolgend nog finaal wordt bevestigd door de Zorgprofessional

1.24 Contactgegevens: (voor)naam, in voorkomend geval naam rechtspersoon, ondernemingsnummer, (e-mail)adres, telefoonnummer, en andere gegevens die bij de registratie van de Zorgprofessional vereist zijn.

1.25 Dienst(en): de diensten die de Zorgprofessional verricht op vraag van de Opdrachtgever in uitvoering van de Opdracht

1.26 Dienstverlening: de concrete dienstverlening van ClickCare aan de Zorgprofessional

1.27 Gebruiker(s): alle Opdrachtgever(s)en Zorgprofessional(s)die beschikken over een Account.

1.28 Overeengekomen uren: het aantal door de Zorgprofessional te presteren uren dat voorop wordt gesteld in de Opdracht (begin en eind uur).

1.29 Overeengekomen uurtarief: de prijs per uur die voorop wordt gesteld in de Opdracht

1.30 Platform: het digitaal uitwisselingsplatform van ClickCare, waarop Opdrachtgeversen Zorgprofessionalszich kunnen registreren, en na registratie met elkaar in contact kunnen komen door het plaatsen en aanvaarden van Opdrachten

1.31 Servicevergoeding: de vergoeding die ClickCare aan de -Zorgprofessional aanrekent in ruil voor de Dienstverlening aan de Zorgprofessional zoals nader bepaald in de Servicevoorwaarden Zorgprofessional

1.32 Servicevoorwaarden Zorgprofessional de voorwaarden opgenomen in huidig document en die specifiek de contractuele verhoudingen tussen ClickCare en de Zorgprofessional regelen.

1.33 Vergoeding Zorgprofessionalde vergoeding die de Opdrachtgeververschuldigd is aan de Zorgprofessional voor de Diensten van de Zorgprofessional met betrekking tot een bepaalde Opdracht

1.34 Zorgprofessional de Gebruiker die zijn/haar Diensten via het Platform aanbiedt. Kunnen zich als Zorgprofessional registreren, en aanmelden op en gebruik maken van het Platform: verpleegkundigen (in opleiding),zorgkundigen , vroedkundigen, artsen en apothekers. De Zorgprofessional Verricht de Diensten onder een zelfstandigen statuut.

1.35 Zorgprofessional-Opdrachtgever -Overeenkomst: de specifieke overeenkomst die tot stand komt tussen de Opdrachtgever en Zorgprofessional ingevolge een Click. Hoewel ClickCare op basis van de informatie verstrekt via het Platform een digitale kopie van de overeenkomst beschikbaar stelt voor de betrokken partijen, is het zelf geen partij in de overeenkomst en draagt het geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan.

1.36 Opdracht elke aanvraag die op het Platform wordt gepubliceerd door de Opdrachtgever, en waarin onder andere de volgende gegevens met betrekking tot de Opdracht worden opgenomen:

 • de naam en omschrijving, en eventuele andere specificaties;
 • de vereiste bekwaming van de Zorgprofessional
 • de datum/data waarop de opdracht plaatsvindt (begin- en einddatum);
 • de locatie (regio en adres) waar de opdracht plaatsvindt
 • de Overeengekomen uren en het Overeengekomen uurtarief;
 • of de Zorgprofessional zelf materiaal dient te voorzien;
 • de interne referentie.

1.37 Opdrachtgever de Gebruiker die op zoek is naar bijstand door een Zorgprofessional en hiertoe een Opdracht Publiceert.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Servicevoorwaarden Zorgprofessional

2.1 De Servicevoorwaarden Zorgprofessional zijn van toepassing op elke Zorgprofessional

2.2 De Servicevoorwaarden Zorgprofessional zijn permanent beschikbaar op de website van ClickCare. De Zorgprofessional moet deze aandachtig lezen, afdrukken en/of downloaden en er een kopie van bewaren.

2.3 Door registratie aanvaardt iedere Zorgprofessional de toepasselijkheid van de Servicevoorwaarden Zorgprofessional Registratie op het Platform is daarom enkel mogelijk indien de Zorgprofessional de Servicevoorwaarden Zorgprofessional uitdrukkelijk aanvaardt.

Artikel 3 – Aard van de verhouding tussen ClickCare en de Zorgprofessional

3.1 Deze Servicevoorwaarden Zorgprofessional brengen geen band van ondergeschiktheid tussen ClickCare en de Zorgprofessional Met zich mee.

3.2 Partijen zijn volstrekt onafhankelijke entiteiten, die zelf instaan voor de juridische, sociale en fiscale implicaties van de uitoefening van hun activiteiten. ClickCare gaat ervan uit dat er geen BTW dient te worden gerekend op de Diensten van verpleegkundigen, zorgkundigen, vroedkundigen, artsen en studenten verpleegkunde gelet op hun specifieke aard. Indien deze Gebruikers van mening zijn dat er toch BTW verschuldigd is, dient dit expliciet aan ClickCare te worden gemeld. Op de diensten van Apothekers gaat ClickCare ervan uit dat er wel BTW gerekend dient te worden. Indien deze Gebruikers van mening zijn dat er geen BTW verschuldigd is, dient dit expliciet aan ClickCare te worden gemeld.

3.3 ClickCare fungeert niet als uitzendbureau, betalend outplacementbureau of welke privévennootschap ook met betrekking tot tewerkstelling.

3.4 De Zorgprofessional kan ook niet worden beschouwd als aangestelde of werknemer van ClickCare, noch oefent ClickCare enige vorm van gezag of toezicht uit over de Zorgprofessional. Evenmin wordt de Zorgprofessional door ClicCare ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever, of vertegenwoordigt ClickCare de Zorgprofessional/Opdrachtgever.

Artikel 4 – De Dienstverlening door ClickCare

4.1 Beschikbaar stellen van het Platform

4.1.1 ClickCare stelt een Platform beschikbaar waarop Opdrachtgevers en Opdracht kunnen publiceren, waarvoor Zorgprofessionals zich kunnen aanmelden. Zorgprofessionals kunnen alle op het Platform weergegeven nog niet uitgevoerde Opdrachten bekijken en zich al dan niet aanmelden voor een Opdracht

4.1.2 Het is mogelijk dat meerdere Zorgprofessionals zich aanmelden voor dezelfde Opdracht.

4.1.3 De Opdrachtgever kiest zelf welke van de Zorgprofessionals die zich aangemeld hebben voor de Opdracht De Opdrachtgever Het meest geschikt acht, doch is vrij om geen van de Zorgprofessionals die zich aangemeld hebben te aanvaarden. Wanneer de Opdrachtgever de aanmelding van de Zorgprofessional voor de Opdracht aanvaardt en de Zorgprofessional deze aanvaarding finaal bevestigt, ontstaat er een Click. Naar aanleiding van deze Click, komt een Zorgprofessional-Opdrachtgever-Overeenkomst tot stand. Hierbij krijgen beide partijen toegang tot elkaars contactgegevens. Ingevulde en geüploade Profielgegevens worden hierbij ter beschikking gesteld aan de Opdrachtgever en aan ClickCare. Hoewel ClickCare op basis van de informatie verstrekt via het Platform een digitale kopie van de overeenkomst beschikbaar stelt voor de betrokken partijen, is het zelf geen partij in de overeenkomst en draagt het geen verantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan.

4.1.4 Indien er een Click tot stand komt tussen de Opdrachtgever en een andere kandidaat Zorgprofessional, ontvangt de niet aanvaarde Zorgprofessional Hiervan een melding en verdwijnt de Opdracht Uit het overzicht en is deze enkel nog zichtbaar voor de betrokken Opdrachtgever en Zorgprofessional De Zorgprofessional verbindt er zich toe eventuele aanmeldingen voor andere Opdrachten Op hetzelfde tijdstip te annuleren.

4.2 Facturatie en inning van de Vergoeding Zorgprofessionals

4.2.1 De facturatie voor de uitgevoerde Diensten door de Zorgprofessional verloopt via ClickCare. De Zorgprofessional verleent ClicCare het recht de Vergoeding Zorgprofessional in naam en voor rekening van de Zorgprofessional te factureren, overeenkomstig hetgeen hierna bepaald. Een rechtstreekse facturatie van de Zorgprofessional aan de Opdrachtgever Is niet tegenstelbaar aan ClickCare. Evenmin is een rechtstreekse betaling door de Opdrachtgever aan de Zorgprofessional tegenstelbaar aan ClickCare. ClickCare int vervolgens de Vergoeding Zorgprofessional in naam en voor rekening van de Zorgprofessional, overeenkomstig hetgeen hierna bepaald.

4.2.2 De Vergoeding Zorgprofessional wordt per vervulde Opdracht berekend door het Overeengekomen uurtarief te vermenigvuldigen met de Aanrekenbare uren, zoals nader bepaald in artikel

4.2.3. Bij het plaatsen van een Opdracht kan er indien nodig aangegeven worden of er pauze inbegrepen is, in het aantal vooropgestelde uren. Deze aangegeven pauze is niet betalend en zal dus niet aangerekend worden aan de Opdrachtgever Ook een vergoeding voor het materiaal dat de Zorgprofessional dient te voorzien voor de Diensten is in voorkomend geval in de Vergoeding Zorgprofessional vervat.

4.2.4 Na de uitvoering van de Zorgprofessional worden de Aanrekenbare uren bepaald als volgt:

 • De opdrachten die op de 1e en 15e dag van de maand de status voltooid hebben, worden die betreffende dagen per Zorgprofessional gebundeld en gefactureerd.
 • indien noch de Zorgprofessional noch de Opdrachtgever de Overeengekomen uren van de opdrachten die meer dan 48u voor het vervallen van deze data uitgevoerd werden, op het platform betwist gedurende de periode (tussen 1e en 15e dag van de huidige maand en tussen de 15e huidige en 1e dag van de volgende maand) worden de Overeengekomen uren geacht Aanrekenbare uren te zijn, die achteraf niet meer betwist kunnen worden. Deze worden gefactureerd en geïnd zoals bepaald in artikel

4.2.5. De Opdrachten die uitgevoerd werden binnen de 48u voor het vervallen van bovengenoemde data die niet op de status voltooid staan op de 1e en de 15e dag van de maand, worden op de eerstvolgende facturatiedatum mee gefactureerd.

 • indien de Zorgprofessional of de Opdrachtgever de Overeengekomen uren tijdig (binnen de periode tussen de 1e en 15e dag van de maand en tussen de 15e dag van de huidige maand en de 1e dag van de volgende maand)betwist, dient deze ook onmiddellijk het aantal uren te corrigeren.
 • de Zorgprofessional of de Opdrachtgever ontvangt in dit geval vervolgens een e-mail van ClickCare waarin deze wordt gevraagd om het gecorrigeerde aantal uren te bevestigen of te betwisten binnen de 72 uren voor het vervallen van de bovengenoemde data
 • in geval van bevestiging, worden de gecorrigeerde uren geacht Aanrekenbare uren te zijn die worden gefactureerd en geïnd zoals bepaald in artikel 4.2.5 en 4.2.6. Hetzelfde geldt indien de Zorgprofessional, respectievelijk Opdrachtgever niet reageert op voormelde e-mail binnen de vooropgestelde termijn en het gecorrigeerde aantal uren dus niet tijdig betwist. Worden de gecorrigeerde uren tijdig betwist, zullen de Opdrachtgever en de Zorgprofessional met elkaar in contact treden om de betwisting uit te klaren. ClickCare komt in voormelde betwisting niet tussen. In afwachting van een akkoord tussen Zorgprofessional en de Opdrachtgever zal ClickCare de uren waarover geen betwisting bestaat reeds factureren in afwachting van een eventueel akkoord tussen
 • Opdrachtgever en Zorgprofessional. Komen de Opdrachtgever en de Zorgprofessional tot een akkoord over de overige uren, zullen deze uren door ClickCare worden gefactureerd. Indien geen akkoord wordt bereikt, dan kan de Zorgprofessional zelf tot invordering over gaan.
 • De facturen kunnen gedownload worden op het profiel van de Zorgprofessional.

4.2.6 De facturatie van de Aanrekenbare uren: ClickCare zal de Vergoeding Zorgprofessional namens de Zorgprofessional factureren aan de Opdrachtgever en dit uiterlijk binnen een termijn van 14 dagen nadat de Aanrekenbare uren werden bepaald. Deze facturatie gebeurt conform de toepasselijke factuurvoorwaarden die de Zorgprofessional bij deze ook aanvaardt.

4.2.7 De inning van de Aanrekenbare uren in naam en voor rekening van de Zorgprofessional: ClickCare zal vervolgens ook namens de Zorgprofessional binnen, hetgeen impliceert dat de facturen te voldoen zijn op rekening van ClickCare.

 • Conform de factuurvoorwaarden dient de Opdrachtgever de factuur te betalen binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur.
 • Indien de Opdrachtgever niet (tijdig of slechts gedeeltelijk) betaalt, zal ClickCare overgaan tot aanmaning om alsnog tot (bij-)betaling over te gaan. Deze verplichting is beperkt tot het versturen van twee schriftelijke aanmaningen binnen een termijn van 2 maanden na de betaaldatum op de factuur
 • Indien facturen na het versturen van twee schriftelijke aanmaningen nog steeds niet betaald zijn door de Opdrachtgever, zal ClickCare de betrokken Zorgprofessional hiervan in kennis stellen, waarna de Zorgprofessional het recht heeft om zelf tot inning van de factuur over te gaan. ClickCare onderneemt hierna aldus geen verdere stappen meer met het oog op de inning in naam en voor rekening van de Zorgprofessional. In overleg met de Zorgprofessional, kan in uitzonderlijke gevallen – en zonder dat de Zorgprofessional hieruit een recht op invordering door ClickCare kan putten - aan ClickCare de bevoegdheid worden verleend om tot invordering van de factuur over te gaan. In voorkomend geval zal ClickCare hierover met de Zorgprofessional in overleg treden en zal de Zorgprofessional zijn akkoord met een overdracht van schuldvordering bevestigen alvorens ClickCare over gaat tot betaling aan de Zorgprofessional.
 • De Servicevergoeding blijft in voorkomend geval nog steeds verschuldigd aan ClickCare.
 • Voor zover en in de mate ClickCare betaling van de Vergoeding Zorgprofessional ontvangt, stort ClickCare deze Vergoeding, minus de Servicevergoeding, door aan de Zorgprofessional uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst van de betaling door de Opdrachtgever.

4.2.8 De zorgprofessional erkent dat derden tussenkomen in het betalingsproces (bijvoorbeeld: Ogone, HiPay, Paypal, Paymill, Stripe, banken,...). De Opdrachtgever Is verplicht de instructies van deze derden na te leven tijdens het betalingsproces.

Artikel 5 - Specifieke verplichtingen van de Zorgprofessional

5.1 Algemeen

5.1.1 De Zorgprofessional verbindt zich ertoe in overeenstemming te handelen met de Servicevoorwaarden Zorgprofessional en alle toepasselijke wet- en regelgeving. 5.1.2 De Zorgprofessional dient tenminste en cumulatief aan de volgende eisen te voldoen:

 • de Zorgprofessional is minimaal 18 jaar oud;
 • de Zorgprofessional beschikt over de kwalificaties vereist voor de registratie op het Platform (diploma of ander rechtsgeldig attest);
 • de Zorgprofessional beschikt voor het uitvoeren van de Diensten over een geldige verzekering voor diens burgerlijke aansprakelijkheid;
 • de Zorgprofessional voldoet aan diens verplichtingen i.h.k.v. het sociaal statuut van de zelfstandigen. De Zorgprofessional moet van deze verplichtingen een geldig bewijs kunnen voorleggen op eerste verzoek van de Opdrachtgevers/of ClickCare.

5.2 Het Account en het gebruik van het Platform

5.2.1 Het aanmaken van het Account door de Zorgprofessional op het Platform is kosteloos.

5.2.2 De Zorgprofessional verklaart dat de gegevens die hij/zij ingeeft bij de registratie/aanmelding juist en actueel zijn, en verbindt zich ertoe om ClickCare van elke wijziging van deze gegevens zo snel als mogelijk op de hoogte te brengen.

5.2.3 De Zorgprofessional verbindt zich ertoe het vertrouwelijke karakter van bepaalde gegevens te respecteren en niet door te geven aan derden (zoals diens wachtwoord, gegevens met betrekking tot de betaalmiddelen, eventuele vertrouwelijke informatie opgenomen in de Zorgvraag, etc.). De Zorgprofessional zal de nodige veiligheidsmaatregelen nemen om die gegevens te beschermen. De Zorgprofessional is evenmin gerechtigd om anderen gebruik te laten maken van zijn/haar Account. Indien de Zorgprofessional vertrouwelijke gegevens doorgeeft aan een derde, of een derde gebruik laat maken van diens Account, kan deze na een schriftelijke aanmaning en indien er niet aan de tekortkoming wordt geremedieerd, van het Platform verwijderd worden.

5.2.4 De Zorgprofessional verbindt zich bij het gebruik van het Platform ertoe geen wettelijke of reglementaire bepalingen te schenden of inbreuk te plegen op rechten van derden.

5.3 De Diensten

5.3.1 De Zorgprofessional voert de Diensten uit als zelfstandige, en beoordeelt zelf of hij/zij over de juiste kwalificaties en diploma’s beschikt om de Diensten uit te voeren. In de Opdracht wordt steeds gespecificeerd of de Zorgprofessional zelf dient te voorzien in het nodige materiaal.

5.3.2 De Zorgprofessional zal de Diensten steeds naar best vermogen uitvoeren. 5.3.3 De Zorgprofessional staat zelf in voor de juridische, sociale en fiscale implicaties van de uitoefening van de Diensten, en is verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving eigen aan het beroep en hun statuut. 5.3.4 De Zorgprofessional verbindt zich ertoe dat de voor de Opdrachtgever uitgevoerde dienst geen strafbaar feit vormt volgens de wettelijke, contractuele en regelgevende bepalingen. De Zorgprofessional Vrijwaart ClickCare tegen alle aanspraken van derden om beroep te doen op de niet -nakoming van hun rechten.

5.4 Annulatie door de Zorgprofessional

5.4.1 Het verbreken van een Click is kosteloos en zonder gevolg in volgende omstandigheden:

 • De Click wordt verbroken in de periode voor de 7 dagen voor de begindatum zoals opgenomen in de Opdracht
 • De Click wordt verbroken binnen de 7 dagen voor aanvang van de Opdracht waarbij de Zorgprofessional de Opdrachtgever en ClickCare meteen op de hoogte brengt van zijn/haar afwezigheid en waarbij de Zorgprofessional een geldig ziekte attest of attest van overmacht kan voorleggen aan de Opdrachtgever en aan ClickCare,

5.4.2 Onder overmacht wordt verstaan:

 1. Het voordoen van een gebeurtenis/omstandigheid die de uitvoering van de verbintenis, Click (tijdelijk of definitief) onmogelijk maakt en
 2. Het voordoen van de gebeurtenis mag niet toe te kennen zijn aan de partij die zijn verplichting van de verbintenis niet voldoet. De Zorgprofessional kan zich op overmacht beroepen indien hij/zij (tijdelijk of definitief) in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenis uit te voeren door een wijziging van omstandigheden die niet aan hem/haar toe te rekenen is. De Zorgprofessional dient hiervoor het bewijs aan te leveren aan ClickCare.

5.4.3 In de volgende omstandigheden is ClickCare gemachtigd een schadevergoeding van 100 (honderd) euro Excl. BTW aan te rekenen aan de Zorgprofessional bij het verbreken van een Click:

 • De Click wordt verbroken binnen de 7 dagen voor de begindatum zoals opgenomen in de Opdracht waarbij de Zorgprofessional geen geldig ziekte attest of attest van overmacht kan voorleggen.
 • De Click wordt meer dan 2x per jaar verbroken binnen de periode voor de 7 dagen voor de begindatum zoals opgegeven in de Opdracht. In bovengenoemde gevallen waarbij een schadevergoeding kan worden aangerekend, zal ClickCare een factuur van 100(honderd) euro Excl.BTW overmaken aan de Zorgprofessional waarbij de Zorgprofessional 14 dagen tijd heeft om deze factuur te betalen. ClickCare is tevens gemachtigd dit bedrag in te houden op een nog uit te voeren betaling of op een volgende Opdracht waarvoor de Zorgprofessional een Click heeft. De Opdrachtgever is in bovenstaande gevallen tevens gemachtigd om een afzonderlijke schadevergoeding op te eisen.

5.4.4 In volgende omstandigheden is ClickCare gemachtigd een schadevergoeding van 250 tweehonderdvijftig) euro Excl. BTW aan te rekenen aan de Zorgprofessional bij het verbreken van een Click:

 • De Click wordt verbroken zonder de Opdrachtgever en ClickCare op de hoogte te brengen waarbij de Zorgprofessional de Diensten niet verricht. In bovengenoemd geval zal ClickCare een factuur van 250 (tweehonderdvijftig) euro Excl. BTW overmaken aan de Zorgprofessional waarbij de Zorgprofessional 14 dagen tijd heeft om deze factuur te betalen. ClickCare is tevens gemachtigd dit bedrag in te houden op een nog uit te voeren betaling of op een volgende Opdracht Waarvoor de Zorgprofessional een Click heeft. De Opdrachtgever is in bovenstaand geval tevens gemachtigd om een schadevergoeding op te eisen.

5.4.5 Vroegtijdig beëindigen van de opdracht door de Zorgprofessional Indien een Zorgprofessional een geplande opdracht vroegtijdig beëindigt zonder dat dit het gevolg is van noodgevallen of onverwachte omstandigheden, is ClickCare gemachtigd de Zorgprofessional hiervoor een fee aan te rekenen. Deze fee betreft 10% (Excl BTW) van het vooropgestelde uurtarief x het aantal vooropgestelde uren van de Opdracht. In bovengenoemd geval zal ClickCare een factuur opmaken van het bedrag gebaseerd bovenstaande berekeningswijze en deze overmaken aan de Zorgprofessional waarbij de Zorgprofessional 14 dagen tijd heeft om deze factuur te betalen. ClickCare is tevens gemachtigd dit bedrag in te houden op een nog uit te voeren betaling of op een volgende Opdracht waarvoor de Zorgprofessional een Click heeft. Hiernaast heeft de Opdrachtgever afzonderlijk het recht om zich rechtstreeks te richten tot de Zorgprofessional voor een schadevergoeding voor het verbreken van een Click in bovengenoemd geval.

5.5 Annulatie door de Opdrachtgever Het verbreken van een Click is kosteloos en zonder gevolg in volgende omstandigheden:

 • De Click wordt verbroken meer dan 7 dagen voor de begindatum zoals opgenomen in de Opdracht.
 • De Click wordt verbroken minder dan 7 dagen voor aanvang van de Opdracht waarbij de Opdrachtgever De Zorgprofessional en ClickCare tijdig minimum per mail op de hoogte brengt van het verbreken van de Click en waarbij de Opdrachtgever een geldig bewijs van Overmacht kan voorleggen aan ClickCare. De Opdrachtgever kan zich op overmacht beroepen indien deze (tijdelijk of definitief) in de onmogelijkheid verkeert om zijn verbintenis uit te voeren door een wijziging van omstandigheden die niet aan de Opdrachtgever toe te rekenen is. De Opdrachtgever dient hiervoor het bewijs aan te leveren aan ClickCare. In de volgende omstandigheden is ClickCare gemachtigd een schadevergoeding van 100 (honderd) euro Excl. BTW aan te rekenen aan de Opdrachtgever bij het verbreken van een Click. Partijen komen overeen dat dit bedrag een redelijke vergoeding uitmaakt voor de reëel voorzienbare schade in hoofde van ClickCare :
 • De Click wordt verbroken binnen de 7 dagen voor de begindatum zoals opgenomen in de Opdrachtwaarbij geen bewijs van overmacht kan voorgelegd worden aan ClickCare.
 • De Click wordt meer dan 2x per jaar verbroken binnen de periode voor de 7 dagen voor de begindatum zoals opgegeven in de Opdracht Hiernaast heeft de Zorgprofessional afzonderlijk het recht om zich rechtstreeks te richten tot de Opdrachtgever voor een schadevergoeding voor het verbreken van een Click indien niet voldaan werd aan bovengenoemde criteria. Indien een Opdrachtgever over een periode van 1 jaar driemaal een Click verbreekt telkens minder dan 48 uur voor de begindatum zoals opgenomen in de Opdracht, of een Click niet verbreekt maar de Zorgprofessional in de onmogelijkheid stelt de Diensten uit te voeren, behoudt ClickCare zich, behoudens in geval van bewezen overmacht, ook het recht voor om na aanmaning de Opdrachtgeverde verdere toegang tot het Platform te ontzeggen. Daarnaast kan de Zorgprofessional zich in voorkomend geval ook rechtstreeks richten tot de Opdrachtgever voor een schadevergoeding voor het verbreken van een Click. 5.6 Meldingsplicht Indien een Zorgprofessional:
 • tijdelijk, dan wel definitief geschorst wordt in het recht diens beroep uit te oefenen ingevolge een beslissing van een daartoe bevoegd orgaan;
 • fysisch of psychisch niet meer in staat geacht wordt om zonder risico's diens beroep uit te oefenen door een hiertoe bevoegd orgaan;
 • niet langer voldoet aan de voorwaarden om zich rechtsgeldig te kunnen registreren; verbindt deze zich ertoe ClickCare, en de Opdrachtgever waarmee reeds tot een Click was gekomen maar voor wie de Opdracht nog niet reeds werd uitgevoerd, hiervan zo spoedig mogelijk in te lichten.

5.7 Betaling van de Servicevergoeding De Zorgprofessional is voor de Dienstverlening een vergoeding verschuldigd, m.n. de Servicevergoeding die 7% (incl. BTW) van de Vergoeding Zorgprofessional bedraagt en afzonderlijk wordt gefactureerd aan de Zorgprofessional. De Servicevergoeding wordt iedere 1e en 15e dag van de maand, per Opdrachtgever gebundeld en gefactureerd. Bij ontvangst van betaling van de Vergoeding Zorgprofessional, houdt ClickCare de Servicevergoeding automatisch in bij doorstorting van de Vergoeding Zorgprofessional naar de Zorgprofessional, conform artikel 4.

5.8 Andere verplichtingen De Zorgprofessional zal zich verder onthouden van de volgende handelingen:

 • het omzeilen of manipuleren van het factureringsproces van ClickCare of van de Servicevergoeding die aan ClickCare verschuldigd is;
 • het publiceren van valse, onjuiste, misleidende of lasterlijke inhoud (inclusief de Contactgegevens);
 • het zich voordoen als een andere persoon/Gebruiker;
 • het verspreiden of publiceren van ongewenste reclame op/via het Platform;
 • het verspreiden van virussen of andere technologieën die schade kunnen berokkenen aan ClickCare, of aan de belangen van de Gebruikers van het Platform en bezoekers van de website van ClickCare;
 • het verzamelen op enige manier van informatie over de Gebruikers zonder hun toelating;
 • het gebruik van de website of het Platform van ClickCare om onwettige daden te plegen of daden die verboden zijn door de Servicevoorwaarden Zorgprofessional en/of door de wet;
 • elk misbruik of frauduleus gebruik van de Diensten/Dienstverlening en/of van het Platform. In geval van niet naleving van deze verplichting zal de Zorgprofessional per inbreuk een forfaitaire schadevergoeding aan ClickCare verschuldigd zijn van € 1.000,-. Dit onverminderd het recht van ClickCare om een schadevergoeding te vorderen van de Zorgprofessional voor de hierdoor veroorzaakte reële schade in hoofde van ClickCare, en/of te handelen conform hetgeen is voorzien in artikel 7 van de Servicevoorwaarden Zorgprofessional

Artikel 6 – Verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid

6.1 ClickCare gaat ten opzichte van de Zorgprofessional slechts een middelenverbintenis aan voor wat betreft de Dienstverlening. ClickCare levert alle redelijke inspanningen opdat de website, het Platform & de App van ClickCare steeds toegankelijk is en deugdelijk functioneert.

6.2 ClickCare kan, wanneer zij het nodig acht om de kwaliteit van de Dienstverlening te waarborgen, de toegang tot het Platform, de website en de App tijdelijk verhinderen, onder andere met het oog op een onderhoud. ClickCare levert de nodige inspanningen om deze onderbreking zo kort mogelijk te houden. ClickCare kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor welke schade ook die zou voortvloeien uit een onderbreking van de Dienstverlening/Diensten met het oog op het onderhoud van de website, het Platform en/of de App

6.3 Een technisch probleem (bv. virus/bug, kwaadwillige indringer, etc.) of disfunctie van de website, het Platform of de App van ClickCare en/of van de software of databases die deze bevat, kan niet geheel worden uitgesloten. ClickCare kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor de schade die hierdoor zou worden opgelopen door een Gebruiker.

6.4 Indien de website,het Platform of de App van ClickCare hyperlinks bevat naar inhoud afkomstig van derden, of naar websites die door derden worden uitgebaat, is ClickCare niet aansprakelijk voor de kwaliteit of juistheid van deze inhoud of van deze websites. ClickCare kan niet worden beschouwd als onderschrijvend, publicerend of toestand van deze websites of inhoud.

6.5 ClickCare kan de gegevens die door de Gebruikers worden meegedeeld niet waarborgen (bv. inhoud van de Opdracht, contactgegevens, diploma’s, attesten of andere kwalificaties van de Zorgprofessional, etc.). ClickCare controleert de gegevens niet en mag er rechtmatig van uit gaan dat deze gegevens reëel en correct zijn. ClickCare staat niet garant voor de identiteit, kwaliteit, bevoegdheid, solvabiliteit of het juridisch statuut van de Gebruikers, noch de juistheid, volledigheid, wettelijkheid van de door de Gebruikers verschafte gegevens.

6.6 ClickCare garandeert in geen geval:

 • dat er voor elke Opdracht een geschikte Zorgprofessional wordt gevonden (invulling van een Opdrachtdoor een Zorgprofessional);
 • dat er voor elke Zorgprofessional een geschikte Opdracht open staat;
 • een Click;
 • een (deugdelijke, gedeeltelijke of volledige) uitvoering van de Opdracht na een Click;
 • een (deugdelijke, gedeeltelijke of volledige) betaling van de Vergoeding Zorgprofessional door de Opdrachtgever

6.7 Indien een Zorgprofessional zich kandidaat stelt op basis van een incorrecte Opdracht, geeft dit geen enkel recht op betaling of andere vergoeding door ClickCare. Indien de informatie en/of verklaringen die in de Opdrachtstaan schade zouden berokkenen aan een Zorgprofessional of een derde, kan ClickCare hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Elk bezwaar dient rechtstreeks aan de Opdrachtgever te worden gericht die verantwoordelijk is voor deze Opdracht. ClickCare staat niet in voor de onderhandeling, inhoud, uitvoering en beëindiging van een Opdracht

6.8 ClickCare neemt in geen enkel geval deel aan de Zorgprofessional-Opdrachtgever-Overeenkomst die ontstaat ten gevolge van de Click, en kan op geen enkele manier worden verbonden door of verantwoordelijk worden gesteld voor de door de Gebruikers aangegane verbintenissen in het kader daarvan. Elke Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de op hen toepasselijke wetgeving en reglementeringen.

6.9 De Zorgprofessional zal zelf instaan voor de correcte uitvoering van de Diensten. ClickCare zal geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de geleverde Diensten.

6.10 In geval van een onderling conflict tussen Gebruikers, ontheffen de Gebruikers ClickCare van de klachten, eisen en schade van welke aard ook die zich voordoen in het kader van, dan wel betrekking hebben op dergelijk conflict van welke aard ook. Indien een conflict de goede werking van ClickCare op eender welke manier belemmert of kan belemmeren, dient ClickCare door de Gebruikers te worden ingelicht over het bestaan en de aard van het conflict.

6.11 ClickCare zal geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor o.a. eventuele vergissingen, fouten, nalatigheden, weglatingen veroorzaakt door derden die tussenkomen in het betalingsproces van de Vergoeding Zorgprofessional.

6.12 De Zorgprofessional verbindt er zich toe ClickCare te vrijwaren van enig bedrag dat van ClickCare zou worden geëist, op welke manier ook, door een derde (incl. de Opdrachtgever), met inbegrip van de belasting- of sociale zekerheid autoriteiten.

6.13 Indien door het RIZIV een vordering tot terugbetaling zou worden gesteld van een vergoeding uitgekeerd in het kader van de ZIV-Wet en/of een geldboete zou worden opgelegd, zal deze (terug)betaling uitsluitend geschieden door de Zorgprofessional zonder enig verhaal desomtrent ten overstaan van ClickCare. ClickCare kan niet worden beschouwd als een met een Zorgprofessional gelijkgestelde in de zin van de ZIV-wet.

6.14 In het geval dat de contractuele aansprakelijkheid van ClickCare desondanks toch zou worden vastgesteld, zal de schadevergoeding in geen enkel geval een bedrag van 10% van de Vergoeding Zorgprofessional per Opdracht mogen overschrijden, en kan in geen enkel geval een onrechtstreekse schade van welke aard ook dekken.

Artikel 7 - Opzeg en beëindiging

7.1 De Gebruiker kan zijn/haar Account op elk ogenblik stopzetten door zich uit te schrijven, in welk geval ClickCare het Account van de Zorgprofessional van het Platform zal verwijderen nadat de Zorgprofessional en ClickCare hun respectievelijke verplichtingen uit dit artikel van de Servicevoorwaarden Zorgprofessionals hebben voldaan. De Gebruiker verstuurt hiertoe een e-mail naar info@clickcare.be met de uitdrukkelijke vraag om zijn/haar Account stop te zetten.

7.2 Het verwijderen van het Account heeft slechts gevolgen voor de toekomst. De respectievelijke rechten en verplichtingen die voor de uitschrijving reeds waren ontstaan, zowel in hoofde van de Gebruiker als in hoofde van ClickCare, moeten onverkort worden nagekomen. De Zorgprofessional is aldus gehouden om de Diensten met betrekking tot een Click die voor de uitschrijving nog ontstaan is, alsnog naar behoren uit te voeren overeenkomstig de Servicevoorwaarden Zorgprofessional. De Servicevergoeding voor deze Diensten, en alle overige uitgevoerde Diensten waarvan ClickCare de Vergoeding Zorgprofessional nog niet mocht ontvangen van de Opdrachtgever, blijft verschuldigd aan ClickCare. ClickCare blijft er op haar beurt toe gehouden haar verplichtingen met betrekking tot de facturatie en inning zoals bepaald in artikel 4 verder na te komen. De verplichtingen van ClickCare doven automatisch uit van zodra de Vergoeding Zorgprofessional voor de uitgevoerde Diensten werd betaald aan de Zorgprofessional, of wanneer ClickCare de Zorgprofessional in kennis stelt dat de factuur/facturen in kwestie na het versturen van twee schriftelijke aanmaningen nog steeds niet betaald werd(en) door de Opdrachtgever De Zorgprofessional verbindt er zich toe om eventuele aanmeldingen voor Opdrachten waarvoor nog geen Click ontstaan is bij de uitschrijving te annuleren.

7.3 ClickCare behoudt zich het recht voor om minstens in de hierna vermelde gevallen (niet limitatief), na de Zorgprofessional hiervoor voorafgaandelijk minstens één keer te hebben aangemaand per mail en de Zorgprofessional hieraan niet tijdig heeft geremedieerd, de Zorgprofessionalde verdere toegang tot het Platform te ontzeggen:

 • indien de Zorgprofessionalde Servicevoorwaarden Zorgprofessional niet respecteert;
 • indien de Zorgprofessional over een periode van 6 maanden 2 maal een Click verbreekt zonder attest van ziekte of overmacht, of een Click niet verbreekt maar en Diensten niet verricht;
 • in geval er veelvuldig klachten worden geuit door Opdrachtgevers over (de Diensten van) de Zorgprofessional

7.4 ClickCare behoudt zich het recht voor om minstens in de hierna vermelde gevallen (niet limitatief), zonder aanmaning, de Zorgprofessional de verdere toegang tot het Platform al dan niet tijdelijk te ontzeggen:

 • indien de Zorgprofessionalde gewijzigde Servicevoorwaarden Zorgprofessional niet aanvaardt;
 • indien ClickCare er kennis van krijgt dat de Zorgprofessional door een hiertoe bevoegd orgaan fysisch of psychisch niet meer in staat wordt geacht om zonder risico's diens beroep uit te oefenen;
 • indien ClickCare er kennis van krijgt dat de Zorgprofessional tijdelijk, dan wel definitief werd geschorst in het recht diens beroep uit te oefenen door een hiertoe bevoegd orgaan. ClickCare leeft in voorkomend geval haar verplichtingen nog na in verband met de facturatie en inning van op dat ogenblik reeds uitgevoerde Diensten conform artikel 4. Ook de Servicevergoeding voor deze uitgevoerde Diensten blijft verschuldigd door de Zorgprofessional Eventuele op dat ogenblik gedane aanmeldingen van de Zorgprofessional voor Opdrachten Of Clicks, komen hierdoor te vervallen, zonder dat ClickCare kan instaan voor eventuele nadelige gevolgen hiervan.

7.5 Indien ClickCare haar activiteiten stopzet, brengt ClickCare de Gebruiker hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 8 – Geen rechtstreekse contractuele overeenkomsten zonder de tussenkomst van Clickcare

8.1 De Zorgprofessional verbindt zich er toe om lopende de overeenkomst met ClickCare geen rechtstreekse arbeidsverhouding of dienstverlening aan te gaan met de Opdrachtgever voor dezelfde of een soortgelijke functie zonder tussenkomst van het Platform of hieraan haar medewerking te verlenen, tenzij mits de expliciete goedkeuring van ClickCare. Deze verplichting geldt voor de Zorgprofessional, ongeacht of deze (i) rechtstreeks of onrechtstreeks handelt via een verbonden vennootschap of via andere natuurlijke personen, vennootschappen of rechtspersonen; (ii) in eigen naam optreedt of als bestuurder, vennoot of aandeelhouder van een vennootschap of een andere rechtspersoon, of als werknemer, consultant of agent van een natuurlijk persoon, vennootschap of een andere rechtspersoon; of (iii) in enige andere hoedanigheid of op enige andere wijze handelt.

8.2 De verbintenissen zoals vermeld in dit artikel 8 worden gehandhaafd lopende de Overeenkomst met ClickCare en gedurende een periode van 6 maanden te rekenen vanaf het moment dat de laatste Click tot stand is gekomen tussen de betreffende Opdrachtgever en Zorgprofessional.

8.3 In het kader van dit artikel 8, verklaart en aanvaardt de Zorgprofessional dat op eerste verzoek van ClickCare eventuele overeenkomsten die zonder tussenkomst van het Platform werden aangegaan zullen worden overgemaakt aan ClickCare en dat op eerste verzoek van ClickCare door de Zorgprofessional een toelichting zal worden verstrekt aangaande de samenwerking die door de Zorgprofessional zonder tussenkomst van het Platform werd gesloten met de Opdrachtgever. 8.4 In geval de Zorgprofessional haar verplichtingen onder dit artikel 8 schendt en na voorafgaande ingebrekestelling door ClickCare niet is overgegaan tot remediëring binnen een redelijke termijn, zal de Zorgprofessional gehouden zijn tot betaling aan ClickCare van een forfaitair bedrag van 5.000 EUR, te vermeerderen met 25,50 EUR per dag dat dergelijke niet-nakoming blijft voortduren. Bovendien komen partijen overeen dat een inbreuk door de Zorgprofessional op dit artikel 8 lopende de Overeenkomst een ernstige wanprestatie betreft in hoofde van de Zorgprofessional die de ontbinding van de Overeenkomst en de verwijdering van het Account van de Zorgprofessional rechtvaardigt

Artikel 9 - Privacy en bescherming van persoonlijke gegevens

9.1 ClickCare leeft de geldende wetgeving inzake Privacy na. Voor meer informatie kan de Zorgprofessional de Privacypolicy raadplegen.

9.2 Door zich te registreren op het Platform aanvaardt de Zorgprofessional dat diens contactgegevens worden gecommuniceerd aan de Opdrachtgevers, en opgenomen in de gegevenslijst van ClickCare.

9.3 Het is verboden voor de Gebruikers om de contactgegevens van andere Gebruikers die hij/zij via ClickCare heeft gekregen aan andere personen te communiceren. Deze contactgegevens mogen enkel worden gebruikt door Gebruikers in de contractuele verhouding tussen beiden.

9.4 De Opdrachtgever kan het Rijksregisternummer van de Zorgprofessional opvragen via het Platform, nadat met de Zorgprofessional een Click is tot stand gekomen en indien dit is vereist om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving. De Zorgprofessional erkent dat zulke verwerking van het Rijksregisternummer steeds onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever geschiedt en dat ClickCare geenszins aansprakelijk kan worden gesteld voor het onrechtmatig opvragen of verwerken van het Rijksregisternummer door de Opdrachtgever.

Artikel 10 - Overdracht van rechten en verplichtingen

10.1 Het is de Zorgprofessional verboden om diens rechten en plichten zoals vervat in deze Servicevoorwaarden Zorgprofessional over te dragen aan derden zonder voorafgaand uitdrukkelijk akkoord van ClickCare.

10.2 Indien deze rechten en plichten zouden worden overgedragen, behoudt ClickCare zich het recht voor om de Zorgprofessional van het Platform te verwijderen na deze minstens één keer te hebben aangemaand per aangetekend schrijven.

Artikel 11 – Nietigheid

De nietigheid of onafdwingbaarheid van een bepaling van deze Servicevoorwaarden Zorgprofessional brengt op geen enkele wijze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze Servicevoorwaarden Zorgprofessional in het gedrang. Desgevallend verbinden ClickCare en de Zorgprofessional er zich toe de ongeldige bepaling te vervangen door een rechtsgeldige bepaling die het best overeenkomt met hun gemeenschappelijke bedoeling.

Artikel 12 – Kennisgevingen

Alle kennisgevingen gericht aan ClickCare kunnen gebeuren via info@clickcare.be.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegdheid

13.1 Deze Servicevoorwaarden Zorgprofessional en de relatie tussen ClickCare en de Zorgprofessional worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving.

13.2 ClickCare en de Zorgprofessional zullen zich steeds inspannen om eventuele betwistingen minnelijk te regelen. Komen ClickCare en de Zorgprofessional in geval van een geschil niet tot een minnelijk akkoord, zal het geschil uitsluitend worden behandeld voor de hoven en rechtbanken van Antwerpen.

Artikel 14 – Wijziging van de Servicevoorwaarden Zorgprofessional

Wijzigingen aan de Servicevoorwaarden Zorgprofessional worden ter kennis gegeven aan de Zorgprofessional via de door ClickCare gekende Contactgegevens, en op de website van ClickCare gepubliceerd. De Zorgprofessional zal bij het toegang nemen van zijn/haar Account worden gevraagd om deze gewijzigde Servicevoorwaarden Zorgprofessional te aanvaarden, dan wel er voor te opteren zich uit te schrijven.

Artikel 15 - Overmacht

15.1 ClickCare, noch de Zorgprofessional zal aansprakelijk zijn wegens vertraging of tekortkoming in de uitvoering van de verbintenissen van de Servicevoorwaarden Zorgprofessional, indien deze vertraging of tekortkoming door overmacht in de zin van het Burgerlijk Wetboek is ontstaan.

15.2 In geval van bewezen overmacht zijn ClickCare dan wel de Zorgprofessional gerechtigd de nakoming van hun verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder tot enige schadevergoeding te kunnen worden verplicht.

15.3 Indien de periode van overmacht langer dan 3 maanden heeft geduurd, of indien reeds bij voorbaat vast staat dat die periode redelijkerwijze langer dan 3 maanden zal duren, is ClickCare dan wel de Zorgprofessional gerechtigd deze Servicevoorwaarden Zorgprofessional onmiddellijk bij aangetekend schrijven op te zeggen, zonder dat ClickCare ten opzichte van de Zorgprofessional tot enige schadevergoeding gehouden is.