The biggest network of self-employed healtcare professionals in België

Algemeen beleid inzake gegevensbescherming

1. VOORSTELLING

Bij ClickCare weten we dat u om uw persoonlijke privacy geeft. In dit privacybeleid (het "beleid" of “Privacy Policy”) beschrijven we op welke manier we omgaan met de persoonsgegevens van u als zorgprofessional geregistreerd bij ClickCare (hierna "u", "uw", "betrokkene").

Dit beleid is van toepassing op al uw persoonsgegevens die worden verwerkt door of namens ClickCare, in het kader van uw registratie op ons digitaal uitwisselingsplatform (hierna “Platform”).

2. W I E I S V E R A N T W O O R D E L I J K V O O R D E V E R W E R K I N G VA N U W

PERSOONSGEGEVENS?

BV ClickCare met maatschappelijke zetel op Lange Lobroekstraat 36 bus 12 te 2060 Antwerpen, geregistreerd bij het rechtspersonenregister onder nummer BE 0764.848.067 is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

3. WIE KAN U CONTACTEREN VOOR VRAGEN OF VERZOEKEN?

Voor uw vragen of verzoeken met betrekking tot dit beleid, uw persoonsgegevens (en de manier waarop we ze verwerken) of met betrekking tot uw rechten als betrokkene (zoals infra vermeld), kan u contact met ClickCare opnemen via e-mail op info@clickcare.be.

Voor vragen die meer inhouden dan een loutere vraag om inlichtingen en wanneer er redenen zijn om te twijfelen aan uw identiteit, kan er u worden gevraagd zich te identificeren. Zodat er kan worden geverifieerd dat de door u gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon worden overgemaakt.

4. WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT?

Wanneer wij uw persoonsgegevens nodig hebben, zullen wij u altijd duidelijk informeren welke van uw persoonsgegevens wij verzamelen.

 • Indien u onze website bezoekt: IP-adres. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gebracht van het instellen van verschillende “cookies” en individueel beslist om deze al dan niet te aanvaarden, of de aanvaarding van “cookies” uit te sluiten voor bepaalde gevallen of in het algemeen.
 • Indien u ons contacteert via het contactformulier : Voor- en achternaam, bedrijfsnaam, emailadres, telefoonnummer, regio
 • Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief : emailadres
 • Indien u zich registreert als opdrachtgever: Voornaam, achternaam, naam organisatie/ instelling, emailadres, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, ondernemingsnummer
 • Indien u zich registreert als zorgprofessional : Voornaam, achternaam, emailadres, adres, telefoonnummer, bankrekeningnummer, ondernemingsnummer en adres van de nderneming,
geslacht, opleiding en diploma, geboortedatum, werkervaring, rizivnummer, profielfoto.
 • Indien u bij ons solliciteert : identificatiegegevens, motivatiebrief en CV.

5. VOOR WELKE DOELEINDEN EN OP BASIS VAN WELKE WETTELIJKE

GRONDEN?

ClickCare verwerkt specifiek persoonsgegevens van u op verschillende punten. ClickCare zal deze persoonsgegevens alleen verwerken voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden en ClickCare zal uw persoonsgegevens verwerken op een manier die verenigbaar is met die doeleinden. Wanneer ClickCare voornemens is uw persoonsgegevens te verwerken voor een ander doeleinde dan dat waarvoor uw persoonsgegevens zijn verzameld, verstrekt ClickCare u vóór die verwerking informatie over dat andere doeleinde.

 • Indien u onze website bezoekt: Wat betreft het bezoek aan onze website is het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens om uw bezoek aan onze website efficiënter te maken. Zie ook ons cookiebeleid.
 • Indien u ons contacteert via het contactformulier: Indien u ons contactformulier invult kunnen wij u de gevraagde informatie en diensten leveren. Indien u ons hiertoe toestemming verleent kunnen wij u eveneens direct marketing toezenden.
 • Indien u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief: Wat betreft de inschrijving voor onze nieuwsbrief is het doel van de verwerking om u op de hoogte te kunnen houden van interessante juridische topics, evoluties en events in uw vakgebied.
 • Indien u zich registreert als zorgvrager of zorgverlener: Indien u zich registreert als zorgverlener of zorgvrager worden uw persoonsgegevens verwerkt op basis van de overeenkomst die u aangaat met ClickCare met als doel het aanbieden van een kwalitatieve dienstverlening, alsook de cliëntenadministratie, -registratie en -facturatie.
 • Indien u bij ons solliciteert: Bij sollicitaties is het doel van de verwerking om de sollicitant te kunnen beoordelen, te kunnen contacteren en in een geval van een niet weerhouden sollicitatie, bij een nieuwe vacante positie in de toekomst nog te kunnen bereiken.

De verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van uw registratie als zorgverlener of zorgvrager gebeurt op basis van een overeenkomst, dan wel op basis van het gerechtvaardigd belang dat wij hiertoe hebben. Voor zover de verwerking slechts zou kunnen gebeuren op grond van uw toestemming, zal deze u voorafgaandelijk worden gevraagd. U kan uw toestemming te allen tijde weer intrekken.

6. UW RECHTEN ALS BETROKKENE

Om een behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen meldt ClickCare u eveneens uw rechten als betrokkene:

 • u heeft een recht op inzage en kopie van uw persoonsgegevens;

 • u heeft tevens een recht op rectificatie (aanpassen) of wissing van uw persoonsgegevens;

 • u heeft daarnaast eveneens een recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;

 • u heeft ook het recht om tegen de verwerking van uw persoonsgegevens een bezwaar te maken;

 • u heeft het recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: u heeft het recht om uw persoonsgegevens, die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een algemeen gebruikt, gestructureerd en machinaal leesbaar formaat en om uw persoonsgegevens door te geven aan elke derde partij van uw keuze;

 • indien de verwerking van uw persoonsgegevens gebaseerd is op uw voorafgaande geïnformeerde toestemming: u heeft het recht de toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

 • u kan ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden of tegen het delen van uw persoonsgegevens met derden voor hetzelfde doel.

Er zal u uiterlijk binnen de maand worden meegedeeld welk gevolg er aan uw verzoek wordt gegeven. Bij complexe of veelvuldige aanvragen kan die termijn met nog eens twee maanden worden verlengd, waarvan u in kennis zal worden gesteld.

Indien u klachten zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens door ClickCare, kan u steeds contact opnemen met ClickCare zodat uw klacht grondig kan worden onderzocht. Dit kan via het emailadres info@clickcare.be. Daarnaast heeft u overeenkomstig de huidige wetgeving ter zake ook steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

7. HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. Indien de bewaartermijn verstreken is, worden de persoonsgegevens binnen een redelijke termijn uit de bestanden verwijderd en vernietigd.

Persoonsgegevens die zijn verzameld voor doeleinden die verband houden met onze dienstverlening, worden minstens bewaard totdat de dienstverlening is afgelopen. Na de beëindiging van de dienstverlening kunnen wij gehouden zijn uw persoonsgegevens langer te bewaren wanneer dit vereist is om te voldoen aan de wet- en regelgeving van toepassing.

Persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van toestemming, worden bijgehouden zolang u uw toestemming niet heeft ingetrokken. U kan uw toestemming hiervoor te allen tijde weer intrekken.

8. GEBRUIK VAN COOKIES, WEBBEACANS OF SOORTGELIJKE APPARATEN

Cookies zijn stukjes data die een website naar de harde schijf van een gebruiker stuurt om deze te bewaren. Web beacons zijn transparante pixelafbeeldingen die worden gebruikt bij het verzamelen van

informatie over webgebruik, e-mailrespons en tracking.

De website maakt gebruik van noodzakelijke cookies en webbakens om de functionaliteit op de website te verbeteren (bijv. gebruikers-ID en wachtwoordmeldingen) en om verkeersgegevens te verzamelen (bijv. welke pagina's het meest populair zijn).

Deze cookies kunnen worden geleverd in de context van een eerste partij of een derde partij. ClickCare kan ook gebruik maken van cookies en webbakens in combinatie met e-mails die door ClickCare worden afgeleverd. Onze Website legt ook beperkte informatie vast (user-agent, HTTP- referrer, laatste door de gebruiker opgevraagde URL, client-side en server-side clickstream) over bezoeken aan onze Website; we kunnen deze informatie gebruiken om algemene verkeerspatronen te analyseren en om routinematig systeemonderhoud uit te voeren. U heeft veel keuzes met betrekking tot het beheer van cookies op uw computer. Alle belangrijke browsers staan u toe om cookies te blokkeren of te verwijderen van uw systeem. Om meer te weten te komen over uw vermogen om cookies en webbakens te beheren, kunt u de privacy-functies in uw browser raadplegen.

9. UPDATES

Deze Privacy Policy treedt in werking op 19/01/202. ClickCare heeft het recht om de Privacy Policy te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website worden meegedeeld alsook via een pop up op het ogenblik van aanmelding. Er wordt u geadviseerd om het privacybeleid regelmatig na te lezen op wijzigingen.

De Privacy Policy werd het laatst gewijzigd op 17/05/2021.